Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

EZOTERİK ASTROLOJİ'DE MERKÜR

   Sembolik yanıyla Merkür gezegeni en çok “Tanrıların habercisi” olarak tanınır. Ayağına hızlı Merkür’le ilgili binlerce mitolojik öykü yaratılmıştır.
  Eski Yunan’ın zengin imgeselliğinde, Merkür’ün ruhu, güçlerini göstermeye her zaman hazır biçimde sergilenir. Hatta şakacı Hermes olarak da anılır. Hermes ezoterik astrolojide astrolojinin babası sayılan "Hermes Trismegistus" un da sembolüdür. Hermetizm’in kökeninde var olan ve bu öğretinin yaratıcısı Hermes’i ezoterik olarak kısaca açıklayacak olursak; Hermetizm kavramı, Eski Mısır inancındaki tanrılardan biri olan Thoth'un Yunanca'daki karşılığı olan Hermes kelimesinden gelir. Bir başka deyişle Hermetizm, Eski Mısır felsefesinin Eski Yunan'daki karşılığıdır.
  Eski Mısır'daki Hermes Öğretisi tamamen ezoterik ve inisiyatik bir öğretiydi. Yine eski Mısır'dan kökünü alan İskenderiye Okulu ve eski Yunan'dan çıkan Yeni Platonculuk gibi felsefi öğreti ve düşün sistemlerinin kuruluş biçimi, öğretiyi sunuş şekilleri ve düşünce yanları için de hermetiktir diyebiliriz. Hermetik öğretinin kökenleri Mu ve Atlantis inisiyelerine kadar uzanır. İlk Mu kökenli ezoterik ve tradisyonel bilgiler zamanlar içinde, özünü bozmadan, belli bir koruma altında yani hermetik/ezoterik etkisini kaybetmeden Eski Mısır’a kadar gelmiştir.
  Kuzey Mısır, Hermes döneminden, Firavun Menes dönemine kadar (MÖ.5.000) Hermetik rahipler tarafından yönetildi. Daha sonraları İdris Peygamber olarak tek tanrılı dinlerin efsanelerine giren Hermes'e Yunanlılar, aynı zamanda hem kral, hem büyük rahip, hem de din kurucu olması nedeniyle, üç defa büyük anlamına gelen
"trismegistus" sıfatını layık gördüler.
  Yine Merkür’e dönecek olursak, Merkür’ün eylemleri bazen yaramazca da olsa, genelde yararlı şeylerdir.
Eskilerin Merkür’ün zihin yorulmak bilmek etkinliklerini ortaya koymak ya da onu dışsal anlamda ifade etmek için başına ve ayaklarına kanatlar yerleştirildiği söylenir.
  Kabalistik olarak, Merkür gezegeni algıyı sembolize eder. Bu nedenle, göksel adamın yani Adam Kadmon’un büyük bedeninde görme gücünü temsil etmektedir. Bu, insanlığın derinliklerinde saklı olan,
“kendi şuurunda olma gücü ve görme, algılama ve akıl yürütme yeteneğidir.”
  Ezoterik planisferde, Merkür’ün, bilgelik ve sanat dehasının, melek Rafael’e dönüştüğünü görmekteyiz. Bu nedenle bu yine ezoterik bir yorumla kürenin ezoterik kuvvetlerinin de, beşeriyeti hayvansal düzlemlerden insani düzlemlere yükseltme eğiliminde olduğunu anlıyoruz.
  Astrolojik olarak ele alındığında, Merkür’ün akışı mantal ve dur durak dinlemeyen bir karakter gösterir. Salt insan icadı olan hiçbir sistem, birincil gezegenlerin en küçük ve en önemsizi gibi gözüken ve neredeyse seçilmeyen bir yıldıza, insanın entelektüel doğasının yönetimini veremezdi. Fantezilerden kaynaklanan bir sistemin bu denli önemli bir zihinsel nitelik grubunu Güneş’e ya da tanrısal Jüpiter’e atfetmesi gerekirdi. Oysa eskilerin deneyimi, onlara ne Güneş ne de Jüpiter’in böyle bir etkiye sahip olmadığını göstermişti ve astrolojinin doğruları, yüzyıllara yayılmış bu deneyim üzerine kurulmuş, uygulanmaları için kurallar bu şekilde tanzim edilmişti.
  Merkür’ün nitelikleri bir deyiş ile
“ayağa kalk ve yap” la çok iyi ifade edilmiş olur. Çünkü enerji, entelekt, temkinsiz ve katışıksız Merkür kişisinin başlıca karakteristiklerini oluşturur. Onun ışıltılı zeka ve becerisi için çok sıcak da çok ağır da yoktur. Onun bereketli beyni için, başarılması çok zor diye bir şey de bulunmaz.
  Entelektüel düzlemde ise, Merkür gezegeni aslında bilgelik perisidir ve algıyı yöneten mantal niteliklerin bütününü idare eder. Hitabet güçlerini idare eden de yine bu gezegendir. Akışının yönettiği kişiler parlak zekalı, mucit, esprili, alaycı, bilimsel düşünceli kişiler olurlar. Kayda değer bir nüfuz etme gücüne de sahiptirler. Ticaretin tesisine yardımcı bilimlerin tümünde de derin araştırmacılardır.
  Fiziksel düzlemde, Merkür beyin ve dili yönetir. Doğum sırasında güçlü konumdaysa, kişinin canlı bir imgelemesi ve her şeyi kapan, hızlı öğrenen bir belleği olur. Zihinsel kapasitesi ile ikna edici gücü de dikkat çekicidir.

 

© Astroset 2004-2010