Metafizik / New Age

WWW.ASTROSET.COM

 

ASLİ İLKE

  Ruhları ve evrenleri etkisi altında bulunduran Yüksek İlkeler’in(Aslî Tesirlerin) kaynağı ASLİ İLKE’dir. Asli İlke’nin “kudret ”inden kaynaklanan Yüksek İlkeler sâdece evrenlerde değil, ruhların da “üzerinde”dir. Ruh ve evren kesin bir erişilmezlikle birbirinden cevher olarak ayrıdır ama aralarında dolaylı yoldan ilişki etkileşim sürüp gider. Bu yolla ruhlar evrenlerin her zerresine nüfuz etmiştir ve evrenlerin tüm olanaklarından yararlanırlar. Birbirine göre bu durumda olan ruhların ve evrenlerin tüm mukadderlerini Yüksek İlkeler belirler. Bunun nasıl/niçini tamamen “gayb ” durumunda ve Önder Plan da bunu bilmediğini ifade ediyor(sayfalar 19+20). (Bu durum, “Gaybı yalnız ALLAH bilir…” ayetini çağrıştırıyor…) Bilinmeyen ama söz konusu etkisinden dolayı gerçek olduğuna inandığımız bu hakikate Asli İlke adı verilmiş.

  “Asli İlke Hakikati”nin ne olduğuyla ilgili tek bir fikri olmadığını belirtiyor Önder Plan. “Erişilmezliğin erişilmezliği ” durumunda olan bu büyük hakikati, simgesel olarak “Asli İlke ” olarak adlandırmışlar. Evrenlerdeki tüm oluşlar, şekillenmeler ve hallenmeler ve her şey “Asli İlke’nin Gerekleri ” kapsamında olup bitiyor. Asli İlke’nin kudretiyle amorf evren cevheri, ruhların tekâmül gereksinimine göre hareketlenir. Bu şekilde, yani “ruhların tekâmül gereksinimlerine ” göre, evren maddesinin cevherinin sonsuz çeşitlenmeleri ortay çıkar. Söz konusu olan “ruhların tekâmül gereksinimleri ” Asli İlke tarafından belirlenmiştir. Başka türlü ifadesiyle, evren maddesinin şekillenmesi ve hallenmesi; Yüksek İlkelerin etkisiyle, ruhun tekamül gereksinimlerine göre oluşur.

  Ruhlarla evrenler arasında (dolaylı) bağlantıyı kuran Asli(yüksek) Tesirler iki çift yani dört türlüdür:

İlk çiftin 1. türü; ruhların tekâmül gereksinimlerini varlıklara ve evrene, varlıkların tepkilerini de tekrar ruhlara yansıtan(sayfa 63) tesirlerdir ki, bunlara “tekâmül değerleri ” de deniyor.

İlk çiftin 2. türü Yüksek Tesirler ”); evren maddesinin “şekillenmesi ve hallenmesi ” için “Asli Kudret ”in etkisiyle oluşmuş(tezahür etmiş)(sayfa 64)tesirlerdir. Âlemler ve âlemlerdeki nebülözler bu tesirlerle oluşturuluyor. Evren maddesinin “şekillenmesi ve hallenmesi ”, varlık bedenlerinin bireysel ve toplumsal gelişimleri içindir. Yüksek Tesirler saçaklanarak bedenlere kadar nüfuz ederler. Asli İlke’nin gereklerine göre evren kapsamında yapılanmakta olan sonsuz sayıdaki işlerden bazıları şunlardır:

-Madde oluşumları,

-Tesirlerin varlıklara ve maddeye yönlendirilişi,

-Varlıkların gelişim aşamalarının “görülüp gözetilişi” ve genel tekâmüle yönlendirilişi…

  Varlık, Asli Kudret’in etkisini “Ünite ”sinden alır. Evrenin en süptil yeri onun ünitesi olup, burası aynı zamanda; evrenin en son gelişim aşamasındaki varlıkların oluşturdukları “birlik ”tir(“unity”)

  Ünite’ye gelen tesirler buradan “akort edilmiş olarak ” evrenin her bir yanına ve varlıklara(“vasat ”lardaki bedenlere) kadar saçaklanarak dağılır. Bunlar, evrenin içindeki ilk çift tesirlerin 2. Türüdür.

İlk çiftin 3. türü: Bunlar, Yüksek İlkeler’in evren içindeki tezahürü olan Asli Tesirler’in; varlıklarla ve evren maddesiyle bazı işlemlerden geçtikten sonra, değişime uğramış(“tâli ”) tesirlerdir. Başka türlü ifadesiyle, asıl değerini(tâli tesir niteliğini) yitirip, bir hayli farklılaşmış olarak varlıktan çevreye ve varlıktan varlığa sirküle eden tesirlerdir(yatay/tâli tesirler). Buradaki, “asli değerini yitirip farklılaşmış ” tan kasıt, “tesirlerin gideceği hedefe göre ayarlanmış/akortlanmış ” olmasıdır. Bu “ayarlanma/akort ” aslî gerekliliklere göre yapılır. Varlıkların toplumsal yaşamdaki bedenleri arasındaki etkileşim ve iletişim de bu 3. Tür tesirler kapsamında sürüp gider.

İlk çiftin 4. türü: Asli Yüksek Tesirler’in evren içinde madde kombinezonlarında kullanıldıktan sonra, tamamen değişmiş ve iyice kabalaşmış olarak “depolanan ” ve gerektiğinde “otomatik etkiler ”de kullanılan(titreşimi oldukça düşük) tesirlerdir. Maddenin manyetik alanları, bir maddesel sistem ya da organizma(beden)içinde kullanılan tesirler bu türe örnek oluşturur(sayfa 64).

ASLİ İLKENİN GEREKLİLİKLERİ (Asli İlke’nin Kudretinin Etkisi Altında Olmanın Gereklilikleri):

- Evrendeki tüm oluşlar, akışlar ve her şey Asli İlke’nin gerekleri kapsamında gerçekleşiyor.

- Ruhların tekâmül gereksinimlerine bağlı olarak sergiledikleri davranışlarına; maddenin(olanakların/birimlerin/tüm içeriğinin) tam bir uyum ile karşılık vermesi Asli İlke’nin gereklerindendir.

- Ruhtan gelen bir etkiye tepki vermek, madde cevherinin karakterinde olan bir zorunluluktur. Bu zorunluluk ile maddenin sergilediği tepki, Asli İlke’nin gereklerindendir.

- Asli İlke’nin gerekleri, evrenlerde ve evrenler üstü durumlarda bulunan ruhlar arasındaki her şeyi kapsar. Bu gereklilik, Asli İlke ile saptanmış ve belirlenmiş durumların ifadesidir .

- Ruhun tekâmülüne yönelik olarak, Asli İlke’nin Kudreti’nin tezahürü olan her bir tesir bir gereklilik taşır. Bu nedenle de tesadüfen olan bir şey yoktur. 

- Asli İlke’nin gerekleri evrenlerde tesirler olarak tezahür eder.

- Varlık da madde olarak, Asli İlke’nin gereklerini yaratılıştan kendi bünyesinde(“fıtratında ”) taşır.

-Asli İlke’nin gereklerini taşıyan tesirler, evrenlerin en küçük zerrelerine kadar nüfuz ederek, işlevlerini gerçekleştirirler.

Asli İlke’nin gereklerine göre yapılmakta olan sonsuz sayıdaki işlerden bazıları şunlardır:

- Madde oluşumları,

- Tesirlerin varlıklara/maddeler yönlendirilişi,

- Tesirlerin yerli yerinde kullanılışı,

- Varlıkların gelişim aşamalarının “görülüp gözetilişi” ve genel tekâmüle yönlendirilişi

- Vazife duygusu ve idrakine ulaşmış varlıklar’ın oluşturduğu varlık kadroları/organizasyonları Asli İlke’nin gereklerine göre oluşmuştur/oluşmaktadır.

- Bu varlık organizasyonlarının, ortak hedefe(Ünite’ye) yönelmiş bir şekilde evren içinde yer almış olmaları da Asli İlke gereğidir.

- Varlıklar, Asli İlke’nin gereklerine tam bir liyakat ile uyum sağlaya sağlaya Ünite ile bütünleşirler.

- Asli İlke’nin gereklerinin yerli yerinde uygulanmasını sağlayan varlıklar ile bu gerekler arasında, bu uygulamanın uygunluğu ve derecelerini ve ölçülerini saptayıp, değerlendiren etmen evrenin kader mekanizmasıdır. Bu kader mekanizması Asli İlke’nin evrende tezahür etmiş şeklidir. 

-Asli İlke’nin evrendeki akışı; asli gereklilik, kader mekanizması ve asli zaman olarak tezahür eder.

 SONRAKİ BÖLÜM >>

Yayın Tarihi:08 Ekim 2016 

İLAHİ NİZAM ve KAİNAT kitabından derleyenler: Hüseyin Özdinler - Oktay Tüfekçioğlu - Selman Gerçeksever

 

© Astroset 2003-2016