Metafizik / New Age

WWW.ASTROSET.COM

 

ŞAHMERAN EFSANESİNDE BİLGELİĞİN ŞİFA GÜCÜ
Kötüler için zehir, İyiler için şifa, Dünyayı yaşanır hale getirecekler için BİLGELİK

  
  Türkiye’de yaygın olarak Adana, Mardin ve Tarsus civarlarında anlatılan Şahmeran Efsanesi’nin kökenine ilişkin tek bir belge ya da anlatı bulmak oldukça zor. Dr. Ömer Yılar “Şahmaran” isimli kitabında üçlü bir kaynak sistemi belirtir Şahmeran’la ilgili:

-Hint, İran, Arap, Yunan, Mezopotamya, Anadolu ve Orta Asya yılan mitosları ve dini inanışlar,
-Binbir Gece Masalları / Camasbnameler (Osmanlı – Fars Divan Edebiyatı Mesnevileri)
-Anadolu ve Mezopotamya’da anlatıla gelen sözlü efsaneler.

  Bazı akademik çalışmalarda bu tarz bir ayrıma gidilmezken Efsane’nin kaynağının doğrudan Hint – İran mitolojisi olduğu belirtilir. Türkçe’deki ana kaynağın; 15. Yüzyıl’da yaşamış Musa Abdi’nin, Sultan II. Murad’ın emri üzerine Farsça’dan tercüme ettiği Camasbname isimli mesnevi olduğuna dair yerleşmiş bir görüş söz konusudur.

  Bazı efsanelerde, Şahmeran'ın gizli bilgileri sakladığı ve bu bilgileri sadece seçkin birkaç kişiye açtığı vurgulanır. Böylece, Şahmeran, insanların sağlık sorunlarına çözüm ararken onlara rehberlik edebilir. Aynı zamanda, Şahmeran'ın insanların hastalıklarını iyileştirebilecek gizli bilgileri bildiği veya bilimsel bilgi sahibi olduğu düşünülür. Şahmeran efsanesi genellikle, gizem, bilgelik ve şifa gücü olarak tanımlanır. Bu nedenle, Şahmeran'ın şifa gücüne sahip olduğu konusunda farklı görüşler vardır.
  Şahmeran (Şahmaran), Farsça mar: yılan kelimesinin çoğulu olan maran: yılanlar ve şah kelimesinin birleşerek oluşmasıyla ortaya çıkmıştır ve Yılanların Şahı anlamına gelir. Bu anlamıyla eril bir sözcük gibi dursa da Şahmeran’ın birçok kaynakta cinsiyeti belirsizdir. Ancak özellikle, Ana Tanrıça kültünün bağlarını koruduğu Anadolu’da, Şahmeran’ın dişileştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yukarıda belirtildiği üzere Şahmeran ülkemizde, genellikle güney ve güneydoğu bölgelerinde anlatılan bir efsanedir. Bu bölgelerde Şahmeran’ın hikmetlerine dair yaygın birçok inanış vardır. Genç kızların çeyizine kem gözlerden korusun diye Şahmeran işlemeler konulurken, evlere asılan Şahmeran motiflerinin eve gelen misafirlerin niyetlerini açığa vurduğuna inanılır.

  Bu inanca göre; Şahmeranın yüzüne bakanlar iyi niyetli, kuyruğuna bakanlarsa kötü niyetli olarak değerlendirilir. Bahsedilen hikmetlerin yanı sıra Şahmeran, Anadolu’da şifacı kimliği ile ön plana çıkar. Tarsus’ta bulunan Şahmeran Hamamı, burada yıkanarak hastalıklardan kurtulacağına inananların ziyaret noktasıdır. Ayrıca bu yörelerde herhangi bir sıkıntı içine düşenler, 7gün boyunca Şahmeran’a dua ederek sıkıntılarından kurtulacaklarına inanmaktadırlar. Bu inançların oluşmasında yılan motifinin insanlık tarihi içindeki konumu da kanımca etkili olmuştur. Bilindiği üzere yılan, özellikle Antik Yunan tanrıları başta olmak üzere, kimi tanrıların yeryüzündeki tezahürü iken günümüzde de özellikle tıp biliminin simgesi olarak karşımıza çıkar. Antik dönemlerde hekimler, yılanın hem etini hem de derisini ilaç olarak kullanmışlardır.

  Şahmeran Efsanesi’nde de Şahmeran’ın bedenine 3 işlev yüklenmiştir: kötüler için zehir, iyiler için şifa ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirebilecekler için bilgelik. Yılan, kadim insanlık tarihinde yaşamla ölümü, hastalık ile şifayı, iyilikle kötülüğü, değişimle dönüşümü bir bedende barındırmasından ötürü, gölge arketipinin de bir örneği gibidir; insanoğlunun günahlarını sırtlayan cefakâr bir varlıktır. Şahmeran Efsanesi, yılandan çok insanın öyküsüdür. İnsanın ihanetinin, riyakarlığının, çıkarcılığının ve güç tutkusunun ve tamahkarlığının öyküsüdür. İnsanoğlunun karanlığı henüz çökmemişken dirlik içinde yaşayan yılanların kaderinin insanoğlunun gelişiyle nasıl bir dönüşüme uğradığının öyküsüdür. Şahmeranlar ilgili kimi anlatılar Lokman Hekim’in hikmetlerinin kendisine Şahmeran’dan kaldığını rivayet ederken kimilerinde Şahmeran’ın sonunu aşkın getirdiği vurgulanır. Gerek yazılı gerekse sözlü birbirinden farklı anlatımlar olsa da bütün hikayeler Şahmeran’ın ölümü ile sonuçlanır.

Spiritüel Yorum: Bu efsane ana fikir olarak, Negatifin uyanışını ancak sevgi birlik ve beraberlik engelleyebilir ana mesajını veriyor Yılan ikili bir sembol, Rabb'in ikili yönünü anlatıyor yani aynı anda hem pozitifi hem negatifi içeriyor.Yılan Sembolünü daha detaylı incelemek isteyenler aşağıdaki linkten sembolü inceleyebilirler. Şahmeran sembolizmi öz olarak negatifle pozitif arasında kurulması gereken dengeyi anlatıyor.
  Denge negatiften yana bozulduğunda kaos başlıyor ki şu anda kaos var ama Ruhsal Rehberliklerin belirttiği gibi, " yeni bir başlangıçlarda kaos vardır, fakat merkezinde ışık da vardır.Dış çepere savrulan dağılır, merkezdeki ışığı gören istese de savrulmaz. O kaosun içindedir ve fakat dik durur. Ve hatta ışıklı sondan dolayı huşu içindedir." Yani aslında yılanoğullarının uyanışı negatif değil aksine Rabbani gücün tüm denetimi ele aldığını gösteriyor çünkü yılan kadim ezoterizmde, Rabb’in iki yönlü sembolü. Rab bu kaotik dönemde hem azab edecek, hem azad edecek, bazıları ruh özgürlüğüne kavuşacak, ışığa yönelecek, bazıları da kendi karanlıklarının dibine inmek ve yüzleşmek için negatif eylemlerine devam edecekler. Rabb’in gazabından korkmayanların ve korunmayı bilmeyenlerin vay haline günleri başlıyor ve bu günler inananlar için şükür ve dendiği gibi huşu günleri...

  Gerçek efsane de Şahmeran kadındır. Ama nasıl bir kadın. Üç parçalanmadan söz edildi. Baş, gövde ve kuyruk. Kuyruk şifadır, zehir oradadır. Gövde dünyadır. Baş ilimdir. Kuyruğun şifası, dünyadan geçer, baştaki özel dişlerden yayılır. Bunun için çöreklenmiş yılan uyanır ve harekete geçer. Halk efsanesine göre baş Lokman Hekimindir. İhanet eden Cemşit, bir sonraki aşamada iyileştirici olarak şifayı yeryüzüne çıkarmayı göze aldığı için sembol dilinde Lokman Hekim'dir. Efsane ezoterik kadim tarihçeye göre, Yılanoğullarının Dünya kızlarını tohumlamasını da anlatır. Son Adem devri başlamıştır. Şahmaran yeni oluşumdur. İkinin bir edilmesinin teksiridir yani yayılması ve çoğalması. Ve bu gizli bilimdir. Hak eden bilgiye ulaşacaktır. Bir de kızkardeşi vardır Lilith. Tohumu olmayan lilith. Kısır Lilith. En tehlikeli olan da odur. Eril enerjiye düşmandır Lilith. Tohumsuz bırakılmıştır. Bir yılan kılığında Havva'nın merak duygusunu harekete geçirir. Saf Adem'e elmayı ısırtır. Dizide Anavarza da kuyuda hapistir Lilith. Mesaj şudur. Şahmaran halkın içine yayılmıştır. Parçalarıyla halkın içindedir. Fakat uyanması gereken aslında Lilithdir ki eril sistemin negatifi temizlensin. Anadolu Anası Şahmaran dır. Anadolu Anası Asena dır. Hep vardır. Fakat Lilith'le yani Medusa ile aynı kandandır. Bir ilkeye sarılan iki yılan gibi. Şifadır. DNA sarmalıdır. Kodlar barındırır. Çözülme başlamıştır, bu da spiritüel olarak dişil prensibin daha hakim olacağı büyük bir değişim hareketinin başlangıcının efsane yoluyla ifadesidir…

Câmasb-nâme’den
Ol zemân kim küfr idi anda cihân

Yog idi bir dîn-i İslâmʼdan nişân

Hak Te‘âlâ kudretin gör n’eyledi

Dânyâlʼi gönderüben söyledi

Dânyâl adlu meger bir hoş eri

Kıldı anı ol zemânun rehberi

Cebre’îl’i göndürüp Allâh ana

Bildirüp hikmetlerin öndin sona

İlm-i hikmet şol kadar virdi ana

İşidenler tanlayup batdı tana

Hikmet ile arslana oldı süvâr

Kamu sırlar oldı ana âşikâr

Hem hakîm ü hem peyamberdi ol er

Bulmış idi hikmet aksâmında fer

Gördi kim halkun bu ömri dükenür

Kime el sunsa ecel boynı sınur

Bildi ol hâl kendüye de geliser

Ölüben toprak içinde kalısar

Fikr kıldı bir zemân ol bu işi

Anı incitdi bu ölüm teşvîşi

Didi hikmet ile meded bulayın

Ölüm olmaya ne çâre kılayın

Bir kitâbı var idi hikmet tolu

Kamu derde anda dermân yazılu

Yenün içinde anı saklar idi

Dânyâl gâfil degül sak er idi

Ol kitâbı açuban kıldı nazar

Her dekâyıkdan aluban bir eser

Buldı vü bildi ecel dermânını

Kurtaram dirdi ölümden cânını

Buldı otlar ya‘nî bir şerbet düze

Anı içen ten ölüm nakşın boza

Adı Ceyhun bir su var akar idi

Andan öte bir ulu tag var idi

Bu ölüm dermânınun çok otları

Biter imiş anda anun ekseri

Azm kılur Dânyâl durdı gider

İşbu yolda bir işit ki gör nʼider (Çakır 1994: 13-15)*  

 

Kaynak:

*www.astroset.com Semboller Sayfası-Yedi Sembolü - http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/sembol/s23.htm
*Dr. Ömer Yılar Şahmaran adlı eseri

 Yayın Tarihi:30 Ocak 2023

 

© Astroset 2003-2023