Sembolizm

WWW.ASTROSET.COM

GELİN SEMBOLÜ

  Gelin Sembolü, sembol dili ve ruhsal yolculuk yapan insanlar için önemli bir semboldür. Tezahür etmiş olanı, ilahi iradeyi, şuurlanmış insanı, maddeye bağımlılıktan kurtulmayı, ayrıca yer ile göğün evliliğini temsil eder. Sayı dizisinde ilk çift ve tek sayının toplamından oluştuğu için beş sayısında varolan bu birleştiricilik ve merkezilik özellliği onun madde ve biçimde, denge ve uyumu sağladığı görüşünü ortaya koyar. Tam merkezilik sembolüdür.

  Gelin sembolü, bireyin kendi iradesiyle, ilahi iradeyi birleştirmek arzusudur ve tam teslimiyet gerektirir. Yani yasalarının işleyişine ve hiçbirşeyin aksamadığına dair tam bir güven duygusu. Bu teslimiyet duygusu madde dünyasında ve kaotik bir ortamda yaşayan insanlar için hayli zor olduğundan bu kişiler özel inisiyasyona alınırlar.

Ruhsal Evlilik ya da Gelin sembolünün sayısı 5 tir.

  Beş sayısı, eril ve aktif prensibi temsil eden üç ile dişil ve pasif prensibi temsil eden iki sayısının toplamıdır. Beş aynı zamanda meditasyonun, dinin, faaliyetin, çok yönlülüğün ve doğu ezoterizmi dışındaki ekollerde beş duyunun sembolüdür. Beş sayısı insanla ilişkilendirilir, insanın iyi ve kötünün bir karışımı olması gibi, bir tek ve bir çift sayıdan oluşmuştur. Ayrıca hieros gamos’un da temsilidir. Dişil olan, iki rakamının; eril olan, üç rakamı ile birleşmesi evlilik sayısıdır ve bu haliyle erkek ve kadının birliğini de ifade eden bir sayıdır.

  İki sayısı dişi dünyevi ve dünyaya ait olanı üç ise erkek ve semavi göksel olanı simgelediğinden beş ikiliğin “Bir”e dönüşmesini, ruhsal özü ve Tanrı’ya dönüşü ifade eder. Her türlü ikiliğin aşılması, insanın düalitenin üzerine çıkmasını ve her şeye daha tekil ve bütünsel bir anlayışla bakmasını anlatmak ister. Bu aynı zamanda günümüz kuantum fiziği ile kadim bilgeliği birleştiren köprünün bir işareti; bu çağın gereği olarak birleşen bütüncül ve holistik anlayışın da bir yansımasıdır. Yani sembol olarak beşle ifade edilen kişilerde gökyüzü ile yeryüzünü birleştirme potansiyeli vardır. İyi birer aracı olma niteliği taşırlar ve evrensel enerjiler onlardan çok rahat akar. Ruh ve madde dengesini çok iyi kurabilirler, Mevlevilikteki semazenler gibi bir elleri gökte, bir elleri yerdedir yani gökten aldıklarını yere verme kapasiteleri hayli yüksektir.

  Beş Tanrı'nın insan aracığıyla kendini maddede tezahür ettirmesi anlamına da gelir. En kısa tanımıyla kutsal evliliği simgeler. Bu özel ve önemli sayı Tanrı'ya birliktelik ve bütünleşme arzusunu simgelediği gibi o kişiye ait bazı temel bilgileri de ifade etmesi açısından da hayli önemlidir. Ezoterik öğretilerdeki ‘Mistik Düğün’ sembolünün İslam tasavvufundaki karşılığı Mevlana'nın Şebi-'Aruz'unda en iyi ifade şeklini bulur. İnsanın Tanrı'ya kendini vakfetmesi, varlığının sebebi hikmetini Tanrı’da bulması, Tanrı’nın Işığını, yeryüzünde yaşarken en uygun şekilde yansıtarak başkalarına örnek olması ve Tanrı’ya yönelmek için diğerleri üzerinde de cazibe yaratması anlatılmak istenir…

  Beş sayısı, kadim zamanlardan beri tanrıça İştar’la ve Venüs ile ilişkilendirilmiştir. Beş rakamının ezoterik bilgilere göre anlamlarından biri, İlahi İrade’dir.. Greko-Romen Tradisyonu’nda beş, evlenmeyle, sevgi ve birlikle ilintili bir sayıdır, Venüsün sayısıdır ve Venüs yılları beşli gruplar halinde tamamlanır. Apollo, ışık tanrısı olarak beş niteliğe sahiptir: Her şeye gücü yetme, her yerde bulunabilme, her şeyi bilme, ebedilik ve birlik olarak tanımlanır.İslami tradisyonda dinin beş direği, beş ilahi varlık, imanın beş şartı vardır. İslamda günde beş vakit namaz, imanın ve İslamın beş şartı olarak yer bulur. İslamda beş, Allah sözcüğünün beşinci ve temel harfi h’nin sayısal değeridir.

  Gezegensel etkilere açık bir şekilde ve gerçek anlamda bakılan bir doğum haritası da aynı teslimiyete çağrıdır yani insanı kendi doğum planına, kendi kaderine (doğum haritasına) teslim olmaya çağırır bu simge...

  Neo Spiritüalist görüşte de, Beş ruhsal evlilik sayısıdır yani insanın Tanrı'nın Yasaları’yla bütünleşme halini simgeler. İkilikten tekliğe geçiş, ruhsal öz (Yüksek Benlik) ile karşılaşmak, O'nun evrensel yasalarına teslimiyetin dolayısıyla O’na dönüşün sembolüdür, daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse:Tanrı Yasalar'ını severek, isteyerek, bilerek tüm yaşamında uygulamak, yaşamı Tanrı Yasalarına göre organize etmek anlamına gelir.

  Tabii ki, uygulamaya giden yolda tefekkür, içe dönüş, konsantrasyon, meditasyon ve ruhsal yolun kişiye ait tüm uygulamaları, kendini bilme, nefsini tanıma ve bireysel yaşam planına uygun yaşama şartları esas alınır, çünkü herkesin teslimiyet noktası farklıdır. Bu hassas sembol konusunun doğru anlaşılması ve uygulamaların da kişiye özel metodlarla, abartılmadan yapılması çok önemlidir. Gelişimde hız kazanmaya neden olur.

Yayına Hazırlayan: Astroset Semboller Araştırma Grubu

Yayın Tarihi: 09.Kasım.2015

 

© Astroset 2003-2015