Bireysel Gelişim

GRGN

 
 

Astro terapist - danışan iletişimi
  Astro Terapi, insan sorunlarının ruhsal köklü olduğu varsayımıyla, doğum haritasının bireye ait özel verilerinden destek alma yöntemlerine dayanarak yapılan bir çalışmadır. Doğum haritasını temel alan bu terapi yönteminde, Astro terapist sadece sorunları gidermeyi amaçlamaz. Esas olarak bireylerin kendilerini rahatsız eden bazı davranış- alışkanlık kalıplarının ve özelliklerinin kökenlerini araştırır; haritaları ile uygunluklarını da göz önüne alarak, bireylerin sorunlarını bu açıdan da incelemelerine ve değiştirmelerine ortam hazırlar. Konuya bir örnek verelim. Eğer  bir danışanın korkusu evlilikte başarısız olmak ise amaç yalnız ondaki özel korkuyu azaltmak değil bunun yerine kendisi için en yararlı olan doğru veriyi arayıp bulmaktır.
  Örneğin doğum haritasında evlilik konusu onun için kaçınılmaz bir gerçeklik ise, danışanı bu konuda aydınlatır ve abartılmış  düşünce biçimlerini, gereksiz korkularını irdelemesini ve onlarla yüzleşmesini ister çünkü potansiyel olarak, o kişinin varlığında örnek olarak verdiğimiz evlilik olayını gerçekleştirme gücü vardır.
 
  Bir Astro terapistin, danışanına daha yararlı olmak için danışma sürecinde ulaşmak istediği özel amaçları elbette vardır ve bu amaçlar kısaca şunlardır; Bireyin kendine duyduğu öz ilgi, saygı ve güveni yeniden kazanması, sosyal olaylara yani yaşama duyduğu ilginin olumlu yönde artışı, ilginin yönünün onun karakter özelliklerine ve horoskopuna (Doğum Haritasına) uygun olması, hoşgörü, verimlilik, olasılıkların kabulü, kapsamlı düşünme, kesin karar, hayalci olmama ve en önemlisi de rahatsızlıkları için sorumluluk alma, terapisti ile işbirliğini kabullenme süreci yani katılımcılık özelliğini geliştirmesi temel amaçlardır.  Bireyin kendisinin de katılımcı olmadığı hiçbir terapi sürecinden yeterince verim almak pek mümkün değildir.
Astro terapistin işlevi ve rolü
  Yukarıda detaylandırdığımız amaçları başarmak için terapistin özel görevleri elbette vardır.
İlk adım danışanlara; akılcı olmayan düşünce biçimlerini irdelemeyi ve olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünceler geliştirebilmeyi öğretmek ve bu güce  sahip olduklarını  onlara göstermektir. Böylelikle danışanlar gerçekçi olmayan inançlarını gerçekçi olanlardan ayırt etmeyi öğrenirler. Terapist danışanın bu farkındalığı sağlaması için öncelikle onun sorgulamadan kabul ettiği veya kendisinin yarattığı rahatsız edici düşünceleri, davranış kalıplarını, karşılıklı söyleşme yoluyla tespit eder. Sonra danışanı ile işbirliği içine girer ve onun doğum haritasından destek alarak tüm istenmeyen, rahatsızlık veren bu yönlere ve olaylara birlikte meydan okumanın yollarını arar, bu dönemde danışanı için bir yaşam rehberi işlevi görür.
 Terapist teşvik eder, ikna eder ve zaman zaman danışanını şaşırtarak, onu sıkan düşünce ve eylemlerine karşılık verecek daha olumlu eylemlerde bulunmaya yöneltir. Bu şaşırtıcı eylemler içinde tek danışmanı yine doğum haritası ve olası bireysel potansiyeldir.

 
Astro Terapi uygulamalarında ikinci ve asıl adım, danışana; bireysel doğum haritasını tanıtmak ve onu güçlü ve güçsüz yönleriyle karşılaştırmaktır. Burada amaç, bireyi, kendinin farkına varma aşamasının ötesine götürmek ve ona kendi içindeki birliği işaret etmektir. Bu  birlik doğum haritasından kaynaklanan bir birliktir. Her insanın haritası güçlü/zayıf, olumlu/olumsuz yönleriyle bir bütündür. Sorunlardan çıkışları ve çıkış yollarını işaret etmeyen bir harita yoktur daha doğrusu iyi ve kötü harita yoktur. Sadece o insanın kendinde deneyimlemek, bu deneyimlerle zenginleşmek, yükselmek, başarmak istediği aydınlanma noktaları vardır. Önemli olan danışman-danışan ikiliğini de bir bütünde toplamak ve onunla sıkı bir işbirliği tesis ederek, bu aydınlanma noktalarını birer birer katılımcı bir yaklaşımla tespit etmek, uygulama alanına koymaktır. Terapist çalışma ilerledikçe danışanlarını, yaşam planlarına yani doğum haritalarına uygun olmayan, kendileri hakkındaki gerçek dışı düşüncelerini ve duygularını sadece fark etmenin ötesine götürmek için 3. adımını atar.
 
Onlara doğum haritalarına uygun olan düşünce, eylem ve aktivite alanlarını yani başarı kazanacakları, kendilerinden memnun olacakları, evrenle, içsel varlıkları ile uyum kuracakları noktaları göstermeye çalışır. Danışanlarını gerçekçi bir bakışa ve öncelikle kendilerini olduğu gibi kabul etmeye, tüm yönlerine onay vermeye, sevmeye davet eder. Çünkü gerçekçi olmayan duygusal tavırlanmaların, kendileri ve yaşamları hakkındaki  mantıksız inançların değiştirilmesinin gerçekte ne kadar kolay olduğunu bilir. Dolayısıyla Astro terapist bu noktada danışanına, kendini suçlama ya da başkalarını suçlama kısırdöngüsünü anlama ve bu kısır döngünün bir çıkış yolu göstermediğini işaret etmede ona yardımcı olur.
 
Astro Terapide son adım, danışanın gelecekte yine gerçek dışı inançlarının esiri olmaktan kaçınması için  onu, yeni bir  bakış açısı ve  yaşam felsefesi geliştirmesine ikna etmektir. Buna dilerseniz yaşam koçluğu ya da yaşam rehberliği aşaması da diyebilirsiniz ancak bu koçluğun, bu yolu işaret  ediciliğin Astro Terapi açısından en farklı yönü; yapılan öneri ve terapi tavsiyelerinin genellemeler değil sadece o bireye ait motivasyon bilgileri içermesidir ki bu nedenle de başarı kaçınılmazdır çünkü söylenenlerin haritada karşılığı vardır. Daha doğrusu karşılığın kağıt parçası üzerindeki haritada değil bizzat sizin içinizde, varlığınızın derinliklerinde olmasıdır. Bu size ait karşılık, en iyi rehber ve motivasyon eğitmenidir.
  Hiç sadece size ait çok sevdiğiniz bir hobiyi gerçekleştirdiniz mi? İşte orada yaşadığınız tat ve başarı duygusu, haritanın derinliklerinde size ait şifreler halinde saklıdır. Onları çözmeyi başarırsanız yanlış alışkanlıklarınızın da sizi kolayca terk ettiklerini göreceksiniz. Astro Terapist için arzulanan şey, katı, yanlış ve yaşam programına uygun olmayan düşünce kalıplarını esnetme ve bireyi rahatlatmadır. Ya da başka bir deyişle, danışanlarına bu düşünceler ve eylemlerle nasıl mücadele edileceğini ve olumsuz olanların yerine olumluların nasıl konulacağını göstermedir. En son aşamada da yeni tavır ve düşünce biçimlerini nasıl edineceklerini öğretmektir.
Astro terapinin yararları
* Bu uygulama ve çalışma yöntemi, danışanların bireysel doğum haritası aracılığıyla bir çok rahatsız davranışlarını motive eden temel düşüncelerini ve eylemleri keşfetmesini sağlar.
* Danışanların kendi düşünsel-ruhsal- sosyal- toplumsal yönlerini anlamalarına yardım eder.
* Danışanlara düşüncelerin, insan doğası üzerindeki yaşayan canlı etkisini, mantıklı ve mantıksız doğasını gösterir.
* Danışan düşünüşünün ve kendisi hakkındaki bu yanlış inanışların ne kadar anlamsız olduğunu ve gelecek duygu ve davranışsal rahatsızlıklara nasıl zemin hazırladığını anlar.
* Danışanların duygu ve davranışlarının nedeni olan derinlerdeki ya da bilinçaltındaki, kendine zarar verme yollarını besleyen mevcut ve olası gerçek dışı düşünceler ile mantıksız varsayımları gözlemlemek Astro Terapinin en yararlı yönüdür. Bu tip düşünce ve eylemlerini önce azaltmaları sonra tamamen yok etmeleri için danışanlarına nasıl düşüneceklerini ve kendilerini nasıl olumlu telkin ve eylemlerle donatacaklarını, nasıl yaşama aktaracaklarını öğretir. Çeşitli duygusal ve davranışsal metotlarla, doğum haritası üzerinde doğrudan çalışarak danışanlarını kendi rahatsızlıkları ile mücadele etmeleri yönünde destekler ve gerçek dışı–olumsuz düşünceleri deşerek bunların danışan yararına kullanılmasına olanak tanır.
* Bireyin mutluluğunu ve başarısını hedefleyen özgür, işbirliğine çok değer veren, rüyaları ve bilinçaltı etkileri önemseyen bu tip bir çalışma, danışanın geçmişine odaklanma, duyguları sonsuz bir şekilde ifade etme, araştırma ve herkesin kendi ruh sağlını dengeledikten sonra başkalarına yönelme fenomenine önem  veren yapısıyla, günümüz bireyinin tüm gereksinimlerini karşılayacak bir donanıma sahiptir.
* Terapinin sonuna doğru danışanlar, Astro terapistleri ile birlikte  gelişmelerini gözden geçirir, planlar yapar, şu anda da devam eden veya potansiyel problemler ile ilgili olarak doğum haritasına uygun yeni stratejiler belirlerler.

Doyumlu ve mutlu bir yaşam her insanın doğuştan hakkıdır!...

Konuyla ilgili diğer yazımız >>

 

© Astroset 2004-2011